สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบรมราโชวาท กับ วชิราวุธวิทยาลัย