สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธวิทยาลัยกับศิลปินแห่งชาติ 2543 จักรพันธุ์ โปษยกฤต