สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธวิทยาลัย ครบ 50 ปี (พ.ศ. 2453-2503)