สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธานุสาส์น ฉบับ อนุสรณ์ 2503