สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เราตรองตรึกกระลึกความครั้งกระโน้น