สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

05 Track 5(ไชโยเถอะพี่น้องเรา)