สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

06 Track 6(วชิราวุธก้าวต่อไป)