สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

O.V. รุ่นลายครามรำลึก พ.ศ. 2469 – 2534