สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ถ่ายรูปร่วมกับ OV

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ถ่ายรูปร่วมกับ OV ที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิฯ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562