สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับคณะ รวมทั้งกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันลงนาม..

ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับคณะ ครูและเจ้าหน้าที่ของวชิราวุธวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง