สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับชมบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย พร้อมร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้บังคับการคนใหม่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมทั้งสิ้น 126 คน และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สมาคมฯ จึงจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ป่วยโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามสมควร

 

?สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้

-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-การดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปี 2563
-การรับรองสถานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2563
-การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
-การแก้ไขประมวลข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ
-เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของการประชุมสรุปได้ดังนี้

 

?ที่ประชุมได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ โอวีรุ่น 50 ในวาระที่ได้รับพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยคนใหม่ พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน โดยท่านผู้บังคับการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยกับนักเรียนเก่าทุกรุ่น ในโอกาสนี้ ตัวแทนของ นายสิทธิเดช พุทธารี โอวีรุ่น 52 ได้มอบหินอ่อนแกะสลักตราวชิรมงกุฎให้แก่ท่านผู้บังคับการเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานและเพื่อให้นำไปประดับในโรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป

 

?เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2563

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจการสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สมาคมฯ ในทุกๆด้าน โดยมีการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯระหว่างเดือน เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 ได้ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2562- 2565 ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประมวลข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ซึ่งได้แก่

1. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดวชิราวุธวิทยาลัย

2. อุปการะแก่กันและกันในหมู่สมาชิกในทุกทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ประสานสามัคคีในหมู่สมาชิกนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว

4. แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน

6. ส่งเสริมเกียรติและประเพณีแห่งวชิราวุธวิทยาลัย

7. เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของวชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และการบันเทิงตามสมควร

9. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในโอกาสอันสมควร

 

นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ในปี 2562 พล.ต.ท. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ได้มอบแนวนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2562-2565 ให้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ และให้มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของสมาคมฯ ให้แต่ละกิจกรรมมีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นระบบและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณที่ชัดเจน มีวินัยทางการเงิน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำหรับในปี 2563 นั้นนอกเหนือไปจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติเช่นทุกปีแล้ว สมาคมฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงสถานภาพ สมาชิกอยู่ตลอดเวลา โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 4,783 คน ซึ่งมีข้อมูล ชื่อ รุ่น ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับข้อมูลสมาชิกนั้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และหากสมาชิกมีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูล ให้ทำหนังสือขออนุมัติใช้ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป

ในด้านการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมฯ และสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นโดยยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของวชิราวุธวิทยาลัยแต่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยทำเป็น 3 รูปแบบ คือ ทาง Facebook, Line และ Website (www.ovofficial.com) ของสมาคมฯ

 

?การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

 

?รับรองสถานะการเงินสมาคมฯ ปี 2563

การดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่สองของการดำเนินงานภายหลังจากการได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่สมาคมฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กล่าวคือ มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน 3,536,722.95 บาท โดยมีรายได้หลักจากการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 การจัดการแข่งขันวิ่ง Gentlemen Run 2020 และการจัดคอนเสิร์ตสุนทรียสุนทราภรณ์ อีกทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกตามโอกาสต่างๆด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและด้วยความระมัดระวังเพื่อให้สมาคมฯ สามารถเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสมาชิกในอนาคตได้อย่างยั่งยืนสืบไป – ที่ประชุมมีมติรับรองสถานะการเงินสมาคมฯ ปี 2563

?การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

 

สมาคมฯ เสนอให้แต่งตั้ง นายสม วรรณประภา โอวีรุ่น 28 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ต่อไป ทั้งนี้ นายสม วรรณประภา ไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆในการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสม วรรณประภา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 

?พิจารณาอนุมัติการแก้ไขประมวลข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯเพื่อวางหลักการเรื่องการเลือกตั้งออนไลน์ (E-Voting) สำหรับการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ ในครั้งต่อไป โดยการนี้ได้มีสมาชิกรุ่นอาวุโสได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าว สมาคมฯ ได้รับทราบและจะมีการประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาและจัดการเลือกตั้งเพื่อหาวิธีการควบคุมระบบการเลือกตั้งและการนับผลคะแนนการเลือกตั้งให้ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรมที่สุดต่อไป – ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ แก้ไขประมวลข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ตามที่เสนอ

 

?ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวนี้ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) เป็นครั้งแรก ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ นายปรีชัย เกียรติธัญธร OV 63 ที่ช่วยสนับสนุนเครื่องมือพร้อมทีมงานมาช่วยในงานนี้ด้วย

 

?การประชุมในครั้งนี้ไม่มีการเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ OV 93 เนื่องจากน้องๆติดภารกิจการสอบ ONET เก็บคะแนนเพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย สมาคมฯ กำลังพิจารณาที่จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้น้องๆในโอกาสต่อไป

 

?ในระหว่างการประชุมและภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม สมาชิกได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณชั้น 2 ของอาคารสมาคมฯ และพูดคุยกันตามประสาชาว OV เช่นที่เคยปฏิบัติสืบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง