สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 
วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ผู้ป่วยที่แยกตัวรักษาที่บ้านและผู้ยากไร้ โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564