สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 นายมกรา โกศัลวิตร นักเรียนเก่าฯรุ่น59 มอบหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World ให้กับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย…

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 นายมกรา โกศัลวิตร นักเรียนเก่าฯรุ่น59 มอบหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World ให้กับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจ ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าต่อไป ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณครับ