สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Phuket ร่วมกันถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2563

OV Phuket ร่วมกันถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา