สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอบรูปพร้อมชุดเสื้อราชปะแตนนักเรียนวชิราวุธจำลอง