สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยาดมลายนักรักบี้ OV และนักเรียนวชิราวุธ