สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมอนนุ่มน่ากอด ลายวชิราวุธ