สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Case สำหรับใส่หนังสือเดินทางลายเพชราวุธ