สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงาน ขอขอบคุณ น้อง OV67 ที่มามอบเงินและให้กำลังใจครับ

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ น้อง OV67
ที่มามอบเงินและให้กำลังใจครับ