สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีพีเอ็นโกลบอล จำกัด ได้จัดงานประกวดนางสาวไทยปี ๒๕๖๖ การประกวดสำเร็จลุล่วงด้วยดี…

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีพีเอ็นโกลบอล จำกัด ได้จัดงานประกวดนางสาวไทยปี ๒๕๖๖ การประกวดสำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้ผู้เข้ารับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่ ๕๔
ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข MT09 นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร จากจังหวัดเชียงใหม่
และรองนางสาวไทยทั้งสี่ลำดับได้แก่
รองอันดับ ๑ นางสาวมาริสา พลธิราช จากจังหวัดสกลนคร
รองอันดับ ๒ นางสาวอะราเบล่า สิตานัน เกรโกรี่ จากจังหวัดพังงา
รองอันดับ ๓ นางสาวกนกพร พยุงวงษ์ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองอันดับ ๔ นางสาวสุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์ จากจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยนางสาวไทยจะเป็นทูตวัฒนธรรมตัวแทนประเทศ และเป็นผู้เข้าประกวดมิสเวิลด์เมื่อประเทศเจ้าภาพมีการจัดประกวด
นอกเหนือจากกิจกรรมของทางกองประกวด นางสาวไทยและรองทั้งสี่จะร่วมทั้งงานการกุศลและงานหารายได้ที่ทางสมาคมฯเป็นผู้จัดตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
คณะทำงานนางสาวไทยและสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้ “นางสาวไทย” กลับมามีความนิยมและเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับคณะทำงานรุ่นต่อๆไป โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสมาคมฯ และโรงเรียนเป็นหลัก หากสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็น สามารถแนะนำหรือตักเตือนการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมได้ที่สมาคมฯ หรือคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อคณะทำงานจะนำมาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป