สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ 48 ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ณ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ 48 ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ณ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อในหลวงผู้ทรงคุณอันประเสริฐของลูกวชิราวุธทุกคน
ทั้งนี้ คณะนักเรียนเก่าฯ รุ่นที่ 48 ได้มีโอกาสเยี่ยมชมพระเกียรติคุณรวมถึงพระปรีชาสามารถของพระมหาธีรราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานวางรากฐานอันเป็นคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองมากมายหลายด้าน อาทิ การนำพาประเทศสู่ความเท่าเทียมเป็นสากล, จัดระบบการศึกษาทุกระดับ, ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย, เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารโดยการจัดตั้งกองกำลังสำรองและวางรากฐานเหล่าทัพต่างๆ รวมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจการคลังการธนาคาร, ศิลปวัฒนธรรม, การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า, การประปา, การรถไฟและจัดตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย อันเป็นการสืบสานต่อจากพระบรมราชนก สมเด็จพระปิยมหาราช
 
ในการนี้ คณะนักเรียนเก่าฯ รุ่นที่ 48 ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯให้แพร่หลายต่อไปด้วย